Met ingang van 25 mei is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht

Diëtistenpraktijk Zeist gaat altijd al zorgvuldig om met uw gegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht. Lees meer hierover in onze privacyverklaring:

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Zeist

Diëtistenpraktijk Zeist gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).     Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Zeist dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via de telefoon bij het maken van een afspraak of via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Zeist heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.  In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Diëtistenpraktijk Zeist bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling; dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Delen met anderen  

Diëtistenpraktijk Zeist zal uw gegevens, indien noodzakelijk en met uw instemming, verstrekken aan andere zorgverleners uitsluitend voor behandeldoeleinden, zoals in rapportage aan uw verwijzer of bij overdracht naar andere instelling bij opname. Diëtistenpraktijk Zeist heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor een beveiligde gegevensoverdracht. Diëtistenpraktijk Zeist zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een gecertificeerde ICT-hosting-organisatie voor veilig beheer en opslag van uw gegevens. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Zeist een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Zeist blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistenpraktijkzeist.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor altijd legitimatie noodzakelijk is om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat. 

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Zeist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Hebt u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via tel.030 6925717 of via email info@dietistenpraktijkzeist.nl of neem contact op met uw behandelend diëtist via email met esther@dietistenpraktijkzeist.nl , marielle@dietistenpraktijkzeist.nl, ineke@dietistenpraktijkzeist.nl .

Meer informatie

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Zeist kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via tel.030 6925717 of via email info@dietistenpraktijkzeist.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.