Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: een lid van de Diëtisten Coöperatie Nederland en/of de Nederlandse Vereniging van Diëtisten tevens in het bezit van een Nederlands Diploma Diëtist of Diëtetiek of een gelijkwaardig buitenlands diploma, handelende als zelfstandig gevestigd of freelance diëtist

Client: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s)

Arts: de huisarts, specialist of tandarts door wie de Cliënt naar de Diëtist is verwezen.

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de Diëtist gewoonlijk wordt uitgeoefend

Artikel 2. Algemeen

De Diëtist geeft advies aan de Cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres. Van elke wijziging van het Praktijkadres wordt de Cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis In principe adviseert de Diëtist de Cliënt op basis van een formele verwijzing door de Arts. De Diëtist houdt de Arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Tenzij de Arts anders beslist is hij en niet de Diëtist degene die de Cliënt informeert omtrent de contacten tussen de Arts en de Diëtist.

Artikel 4. Verhindering Indien de Cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het Praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de Diëtist hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Diëtist geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de Diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen. Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5. Tariefstelling Voor de behandeling aanvangt deelt de Diëtist de Cliënt mede welke tarieven gelden voor het eerste consult en de vervolgconsulten. Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Hierbij wordt de door het CTG/ZAio vastgesteld tarief aangehouden. ( www.nza.nl/regelgeving/tarieven )

Artikel 6. Betaling Tenzij anders is overeengekomen betaalt de Cliënt aan de Diëtist voor ieder consult met contant geld direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de Diëtist ondertekende kwitantie.

Artikel 7. Declaraties Indien de Diëtist en de Cliënt in afwijking van artikel 6 overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de Cliënt gehouden om binnen 14 dagen na declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de Diëtist aangegeven bank- of postbankrekening. Compensatie door de Cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de Diëtist uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de Diëtist gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8. Speciale regeling Indien een ander dan de Cliënt met de Diëtist is overeengekomen te betalen is artikel 6 overeenkomstig van toepassing, tenzij een regeling als bedoeld in artikel 7 is overeengekomen.

Artikel 9. Verzekering De artikelen 6,7 en 8 zijn niet van toepassing indien tussen een verzekeraar en de Diëtist is overeengekomen dat de verzekeraar het aan de Diëtist uit hoofde van consulten verleend aan de Cliënt verschuldigde, direct aan de Diëtist zal voldoen. In alle andere gevallen is het aan de Cliënt om door hem betaalde consulten bij zijn verzekeraar te declareren. Dit betekent dat ook in 2021 de consulten bij een diëtist worden vergoed op basis van een verwijzing van de arts vanuit de basisverzekering voor een duur van in totaal 180 minuten. Dit bedrag gaat ten koste van het eigen risico. In de aanvullende verzekering kan nog  extra vergoeding voor dieetadvisering zijn opgenomen. Dit is van polis tot polis sterk verschillend. Raadpleeg hiervoor uw ziektekostenverzekeraar. Het verplichte eigen risico bedraagt in 2021  € 385,-.

Artikel 10. Verschuldigdheid Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de Cliënt te eniger tijd aan de Diëtist verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de Diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

Artikel 11. Aansprakelijkheid Het advies van de Diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Diëtist sluit elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Diëtist.

pdf_icoon Algemene Voorwaarden